wordpress themes.

Просмотры: 117

Концепція реформи декларування доходів громадян

1. Ставки податку

– Збереження існуючих ставок оподаткування ПДФО для загальних

випадків

2. Принципи декларування

– Обов’язкове декларування — це розширення кола осіб, які

зобов’язані подавати декларацію залежно від рівня доходів або

майнового стану відповідно до встановлених критеріїв

– Критеріями для декларування є рівень річного доходу понад

120 МЗП (з 01.01.2014 р. — 156 120 грн.) або вартість майна понад

1200 МЗП (з 01.01.2014 р. — 1 561 200 грн.), або сума фінансових

зобов’язань понад 120 МЗП

Однак при будь-якій вартості майна не потрібно подавати

декларацію, якщо одночасно дотримуються такі критерії:

a) квартира загальною площею до 120 м2 та/або будинок до 250

м2 та/або один колісний ТЗ із об’ємом двигуна не більш як 2500

см3 та/або судно довжиною до 7,5 м та/або земельна ділянка в

межах норм безоплатної передачі згідно зі ст.121 Земельного

кодексу (зокрема: для будівництва й обслуговування житлового

будинку, господарських будинків і споруджень (присадибна

ділянка) у селах — не більше ніж 0,25 гектара, у селищах — не

більше ніж 0,15 гектара, у містах — не більше ніж 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва — не більше ніж 0,10

гектара; для ведення садівництва — не більше ніж 0,12 гектара); b) немає будь-якого іншого майна, що декларується.

– У розрахунку беруть участь усі доходи фізичної особи незалежно

від джерел (наприклад, зарплата, чистий дохід підприємця,

неоподатковувані доходи тощо)

– Можливе поетапне зниження рівня критерію доходу

– Якщо особа припиняє відповідати критеріям, вона буде

зобов’язана подавати декларації протягом наступних трьох років

– Інші критерії декларування (одержання доходу не від

податкового агента) залишаються незмінними

– На додаток до декларування доходів, податку, відрахувань і пільг

здійснюватиметься декларування майна, коштів і фінансових

зобов’язань (позичок, кредитів, інших зобов’язань)

– Майно включатиме лише майно, що підлягає реєстрації

(включаючи вартість незавершеного будівництва), частки у

юридичних особах і кошти на рахунках у банках (у перспективі

— відмова від декларування майна, дані про яке є в українських

реєстрах)

– Підлягають декларуванню майно, кошти і фінансові зобов’язання

— як українські, так і закордонні

– Збереження існуючих механізмів утримання податку через

податкових агентів, а також самостійної сплати податку до

одержання визначених видів доходів (рухоме, нерухоме майно,

спадщина нерезидента та ін.)

-Удосконалення форми декларації з метою доступності та

зрозумілості для платника податків

– Якщо податок уже утримано протягом року, додаткового

зобов’язання сплати податку за декларацією не виникає

– У перспективі передбачається розширення переліку відрахувань,

що надаються за декларацією (наприклад суми, сплачені

за оренду житла; витрати на утримання дітей у дошкільних

навчальних закладах)

3. Разова форма

– Для осіб, які подають декларацію, передбачено подання разової

форми — заяви про майно, кошти та фінансові зобов’язання

станом на початок звітного періоду

– Подання разової форми не передбачає сплати будь-яких податків

із зазначених у ній об’єктів декларування

– Разова форма подається один раз — у першому році початку

декларування

– Критеріями для подання разової форми є рівень річного доходу

понад 120 МЗП або вартість майна понад 1200 МЗП, або сума

фінансових зобов’язань понад 120 МЗП

– У випадку ненадання разової форми наявні на початок звітного

періоду майно, кошти та фінансові зобов’язання не враховуються

в подальшому при застосуванні методу зіставлення доходів і

витрат у майбутніх періодах

4. Складання та подання

декларації

– Стимулювання електронного декларування шляхом

запровадження додаткових електронних сервісів (кабінет

платника податків із цифровим підписом/без цифрового підпису,

ідентифікація через обслуговуючий банк платника податків,

підтвердження подання декларації через СМС, мобі-сервіс тощо)

– Запровадження обов’язкового електронного декларування для

осіб з високим рівнем майнового стану та доходів (понад 20 млн.

з поступовим зниженням)

– У перспективі запроваджуватиметься попереднє заповнення

декларації в податковому кабінеті платника податків з

використанням даних, наявних у розпорядженні податкових

органів, про суми річного доходу платника податків і його

майновий стан

5. Інформація від агентів і

третіх осіб

– Збереження механізму надання інформації податковими

агентами й уповноваженими особами (нотаріуси)

– Розширення використання Міністерством доходів і зборів

реєстрів, які ведуться усередині країни (про нерухомість,

транспортні засоби, володіння корпоративними правами й

цінними паперами та ін.), шляхом укладання та відновлення

міжвідомчих угод (протоколів) про надання інформації,

необхідної для заповнення декларацій громадянами

– Запровадження регулярного міжнародного обміну інформацією

щодо елементів декларування шляхом приєднання до

міжнародних конвенцій про обмін податковою інформацією й

укладання двосторонніх угод

6. Перевірки

– Запровадження вимог для платників податків до зберігання

документів, що підтверджують елементи декларування (доходи,

майно, зобов’язання)

– Впровадження автоматичного ризикорієнтованого відбору

декларантів для перевірки (у т. ч. із застосуванням методів

порівняння отриманих доходів з понесеними витратами).

Наприклад: відсутність поданої декларації за наявності

зобов’язань щодо її подання, відсутність доходів протягом

3 — 5-літнього періоду, невідповідність отриманих доходів

майновому стану й фінансовим зобов’язанням

– Цілеспрямована робота з багатими людьми шляхом формування

спеціального підрозділу в складі Міністерства доходів і зборів на

центральному рівні

– У разі непояснених розбіжностей між доходами і витратами

за період після подання разової декларації податкові органи

мають право донарахувати податкове зобов’язання на різницю,

що перевищує 1200 НМДГ, за ставкою 15/17% із застосуванням

штрафних санкцій згідно із чинним законодавством

7. Інше

– Автоматизація процесів адміністрування податку (збір і обробка

даних про доходи та майновий стан фізособи, попереднє

заповнення декларацій, приймання й обробка декларацій і

контроль за сплатою податку)

– Підвищення рівня податкової культури (масово-роз’яснювальна

робота, навчальні програми, індивідуальні консультації в

сервісних центрах тощо)

– Розширення доступних способів сплати податку (сплата податку

через термінали уповноважених банків, можливість сплати

податку з-за кордону в іноземній валюті та ін.)

– Удосконалення процедур стягнення боргу:

a) податкове повідомлення є виконавчим документом за

самостійно визначеними (погодженими) сумами податкового

зобов’язання, відображеними у декларації;

б) податкова застава майна, що перебуває у власності платника

податків, за погодженими сумами податкового зобов’язання,

відображеними у декларації.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.